Экзамен на 3 Kyu

1. Jo Suburi 11-15
2. Tai no henko 1,2
3. Hiriki no yosei 1,2
4. Katate mochi nikajo osae 2
5. (x) yokomen uchi sankajo osae 2
6. Shomen uchi kote gaeshi 1
7. Shitei Waza 1,2,3
8. Shitei Oyo Waza 1,2,3
9. Jiyu Waza – Katate mochi
10. Shumatsu dosa 1,2

Shitei waza:
Katate mochi shiho nage ½
x Shomen uchi ikkajo osae 1/2
x Katate mochi nikajo osae 1/2
x Shomen uchi sankajo osae 1/2
x Shomen uchi yonkajo osae ½
x Katate mochi sokumen irimi nage 1/2
x Shomen uchi shomen irimi nage 1/2
x Shomen uchi hijishime 1/2
x Kata mochi hijishime 1/2
x Shomen uchi kote gaeshi 2
Suwari waza ryote mochi kokyu ho 1

SHITEI OYO WAZA
Katate mochi kote gaeshi
Katate mochi hiji ate kokyu nage
Katate mochi shihonage kuzushi
Katate mochi koshi nage
Katate mochi kokyu nage
1. Jo Suburi 11-15
2. Tai no henko 1,2
3. Hiriki no yosei 1,2
4. Katate mochi nikajo osae 2
5. Yokomen uchi sankajo osae 2
+ suwari waza
6. Shomen uchi kote gaeshi 1
7. Shitei Waza 1,2,3
7.1 Katate mochi shiho nage 1,2
7.2 Suwari waza Shomen uchi ikkajo osae 1,2
7.3 Suwari waza katate mochi nikajo osae 1,2
7.4 Suwari waza shomen uchi sankajo osae 1,2
7.5 Suwari waza shomen uchi yonkajo osae 1,2
7.6 Suwari waza katate mochi sokumen irimi nage
7.7 Suwari waza shomen uchi shomen irimi nage 1,2
7.8 Suwari waza shomen uchi hijishime 1,2
7.9 Suwari waza kata mochi hijishime 1,2
7.10 Suwari waza shomen uchi kote gaeshi 1,2
7.11 Suwari waza ryote mochi kokyu ho 1
8. Shitei Oyo Waza 1,2,3
8.1 Katate mochi kote gaeshi
8.2 Katate mochi hiji ate kokyu nage
8.3 Katate mochi shihonage kuzushi
8.4 Katate mochi koshi nage
8.5 Katate mochi kokyu nage
9. Jiyu Waza – Katate mochi
10. Shumatsu dosa 1,2